VÄRDEGRUND

Höglandets Utredningshem vilar på en humanistisk värdegrund där varje människas enskilda värde är okränkbart. Hos oss skall alla människor mötas med respekt för sin person, etnicitet, religion, sexualitet, ålder och kön etc. Jämlikt med FN:s barnkonvention skall barns bästa komma i första hand, och barnet har rätt att utvecklas till en trygg individ och att bli lyssnad på med allvar.

Utredningshemmet arbetar för att stärka och främja barns situation och relationer till sina närmaste med ett arbetssätt där fokus ligger på att involvera, engagera och delaktiggöra barn, föräldrar och övriga involverade runt familjen. Barnets bästa skall beaktas, utredas och redovisas.

Vi använder oss av BBiC-triangeln och eftersträvar att verksamheten genomsyras av dess grundprinciper. Dessa bygger på en värdegrund, teori- och metodsyn som är i överensstämmelse med aktuell svensk barnavårdsforskning, lagstiftning och praxis.

Barn-skrattar