METODER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Barn lekerFör varje barn som kommer med sin/sina föräldrar till Fredriksdal skrivs en genomförandeplan. Genomförandeplanen utgår från socialtjänstens  uppdrag samt vad familjen önskar av sin td på Fredriksdal. För att matcha det som kommer fram i genomförandeplanen arbetar vi utifrån olika arbetssätt och metoder.

I rutorna kan du läsa om våra olika metoder och förhållningssätt, klicka på rutorna!

PSYKOLOGISKA & NEUROPSYKIATRISKA UTREDNINGAR FÖR VUXNA

Om du och socialtjänsten har kommit överens om att vi ska göra en psykologisk eller neuropsykologisk utredning, får du träffa psykolog och psykiater. Hos psykolog och psykiater pratar ni om din livshistoria, ditt psykiska mående och vad du behöver för att må bra och fungera väl i vardagen. Du kommer även få göra psykologiska test för att kartlägga dina styrkor och svårigheter, exempelvis när det gäller minne, uppmärksamhet och personlighet. Din relation till personal på Fredriksdal och deras bild av dig och ditt föräldraskap är också en viktig del i utredningen.

I uppdraget från socialtjänsten kan det även ingå att utreda eventuell beroendeproblematik, traumatiska livshändelser, utvecklingsstörning och neuropsykologisk problematik såsom t.ex. ADHD och diagnoser inom autismspektrat.

Utredningen hos psykolog och psykiater leder till ett skriftligt utlåtande med förslag på stöd- och behandlingsinsatser.

BARNPSYKOLOGISKA UTREDNINGAR

Om du och socialtjänsten har kommit överens om att ditt barn behöver en barnpsykologisk utredning träffar du och ditt barn psykolog för samtal, testning och samspelsobservationer. Psykolog har fokus på att lyfta fram ditt barns resurser och styrkor, vid sidan om att kartlägga barnets svårigheter och särskilda behov. Syftet är att du och ditt barn ska få möjlighet till rätt hjälp och stöd.  Psykolog intervjuar dig om barnets tidiga utveckling och inhämtar även information från BVC, förskola och skola. I bedömningen av ditt barns utveckling och behov utgör även behandlingspersonalens observationer i vardagen på utredningshemmet en viktig del.

Vid neuropsykiatriska utredningar, dvs när man har fokus på eventuell ADHD-problematik eller diagnos inom autismspektrum, görs även en neuromotorisk undersökning och bedömning av barnpsykiater.

En psykologisk och neuropsykiatrisk utredning utmynnar i ett utlåtande med förslag på stöd- och behandlingsinsatser.

SIGNS-OF-SAFETY

Hela arbetsgruppen är utbildade i Signs-of-Safety som är ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt där fokus ligger på att involvera, engagera och delaktiggöra barn, föräldrar och övriga runt familjen. Med jämna mellanrum gör vi en ”mapping” tillsammans med familjen, dvs en sammanställning av familjens och utrednings-/behandlingsteamets tankar och upplevelser utifrån tre frågor: Vad fungerar bra? Vad är vi oroliga för? Vad behöver hända? Mappingen fungerar som ett sätt att samla ihop var vi står och hur det går och bolla det tillsammans med familjen.

INTERVJU OM ANKNYTNINGSSTIL

Intervju om anknytningsstil (IAS) är en metod för att mäta trygga och otrygga anknytningsstilar genom en strukturerad intervju som mäter egenskaper hos föräldrar med avseende på kvalitet i nära relationer, socialt stöd och trygg anknytningsstil. IAS intervju har använts i stor utsträckning i forskningsstudier för att undersöka psykosociala risker för mentala hälsoproblem. 

ESTER-BEDÖMNING

Våra utrednings- och behandlingsteam är utbildade i ESTER-bedömning. ESTER‐bedömning är en strukturerad och forskningsbaserad bedömningsmetod som används av speciellt utbildad personal för att undersöka om vissa beteenden och egenskaper finns hos en ung människa och hans/hennes familj. En ESTER‐bedömning gör man för att det ska bli tydligare vad barnet/den unge och hans/hennes familj eventuellt behöver hjälp och stöd med. Bedömningen är till för att beskriva vilka eventuella riskbeteenden som finns hos den unge och hans/hennes familj och vilka skyddande och positiva beteenden och egenskaper som finns. Bedömningen resulterar i en Risk‐skyddsprofil där riskbeteenden och skyddande egenskaper som finns hos den unge och hans/hennes familj beskrivs tydligt. För mer information se: ESTER-bedömning

ASI-INTERVJU

ASI-intervjun (Addiction Severity Index) är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning av missbruks- och beroendeproblematik hos vuxna. Den används också som underlag för planering och utveckling av vård- och behandlingsinsatser. 

ICDP - VÄGLEDANDE SAMSPEL

ICDP – Vägledande samspel är ett föräldraträningsprogram som grundar sig på barnkonventionen och har som mål att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan vuxna och barn, barn sinsemellan och mellan vuxna. Det är ett samspelsprogram som grundar sig på vad som gynnar barns växande och lärande. ICDP står för International Child Development Programme, och kan sammanfattas som ett relations- och resursorienterat förhållningssätt. Det innebär att barnet – precis som vuxna – är helt beroende av sin omgivning för att de egna resurserna ska komma fram och användas. För mer information se: vägledande samspel

BARNORIENTERAD FAMILJETERAPI

Barnorienterad familjeterapi, BOF, kan beskrivas som en form av systemisk familjeterapi där man betonar barnets delaktighet och använder leken som kommunikationsform. I BOF handlar det om att synliggöra samspelet mellan föräldrar och barn och att stärka en positiv ”samhandling” mellan dem, där de gör något tillsammans, ger och tar, leder och följer.

Du och ditt barn får leka tillsammans med ett särskilt lekmaterial i en sandlåda och psykolog/BOF-terapeut deltar i leken. I leken kan vi arbeta med att utveckla barnets anknytning, självbild och samspelsförmåga. Lekstunden filmas och efter varje lektillfälle tittar du på filmen tillsammans med psykolog/BOF-terapeut och diskuterar den utifrån följande frågor:

  • Vad behöver barnet/hur behöver barnet mötas?
  • Vad gör barnet och vad gör du?
  • Vad behöver du göra mer eller annorlunda?

Målet är att skapa en god samhandling mellan dig och ditt barn med ömsesidighet och lyhördhet för barnets behov.

Vanligen består en omgång BOF av 3-5 leksessioner med lika många föräldrasamtal däremellan. Därefter utvärderas behandlingen. BOF kan även användas som en del i en utredning av barnets utveckling, självbild och relation till föräldrarna.

SAMSPELSBEHANDLING

Fredriksdal erbjuder samspelsbehandling  utifrån socialtjänstens uppdrag. Du som förälder arbetar tillsammans med behandlingsteamet med ditt föräldraskap och samspelet mellan dig och ditt barn i vardagssituationer. En utgångspunkt som vi har har är att alla föräldrar vill sina barn väl, men hur föräldern mår, både fysiskt och psykiskt, påverkar föräldraförmågan. Personal finns till hands dygnet runt för att stötta och hjälpa dig hitta bra strategier i ditt föräldraskap och stärka relationen till ditt barn.  Du träffar socionom och dina faddrar för veckosamtal för att följa behandlingsarbetet.

PSYKOTERAPI

Vi erbjuder psykoterapeutisk behandling på socialtjänstens uppdrag, i syftet att hjälpa dig att hantera smärtsamma livserfarenheter och må bättre, samt hitta konstruktiva strategier för din vardag och ditt föräldraskap.

Du som har traumaproblematik kan erbjudas särskild behandling såsom EMDR. EMDR används för att hjälpa människor att hantera ångest, panik, svår sorg och reaktioner på fysiska sjukdomar.

De som arbetar med psykoterapi på Fredriksdal, är psykologer, socionomer eller läkare med steg 1-kompetens i psykoterapi.

ÖRONAKUPUNKTUR

På Fredriksdal finns en läkare som är utbildad i NADA-akupunktur. NADA är en standardiserad form av öronakupunktur där man sätter 5 nålar i varje öra i enligt ett visst mönster. Metoden utvecklades under 70-talet för att användas vid lindring av abstinensbesvär. NADA är även en behandlingsmetod som även fungerar på icke-beroende personer och kan ge lindring vid följande symptom:

Abstinensbesvär, t.ex vid rökavvänjning

– Stress

– Oro/ångest

– Sömnproblem

– Orkeslöshet

– Irritabilitet/aggressivitet

– Huvudvärk/migrän

– Värk

KASAM

KASAM står för ”känsla av sammanhang” och handlar om en persons upplevelse av att det som sker är förutsägbart, hanterbart och meningsfullt. För att mäta en persons känsla av sammanhang, använder utredningshemmet KASAM-formulär. Formuläret kan användas för vuxna vid inskrivning, under placeringstiden vid behandlingsplaceringar samt vid utskrivning.