KVALITET

Vi på Höglandets utredningshem, Fredriksdal strävar mot att förbättra vår verksamhet. Genom att lyssna på våra inskrivna familjer,  uppdragsgivare, och anställd personals synpunkter och klagomål, kan vi göra de förändringar som krävs för att förbättra verksamheten. Grunden för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten är ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete.

Nedan kan du läsa om utredningshemmets olika delar av kvalitetssäkringssystemet, klicka på rutorna!

DOKUMENTATION

Utredningshemmet använder ett journalsystem från Infosoc och alla i teamet skriver anteckningar.

Journalsystemet är uppdelat i olika journaler:

 • Social journal där ansvarig socionom skriver journalanteckningar och behandlingspersonal skriver daganteckningar. Anteckningarna ligger sedan till grund för den sociala utredningen och/eller rapporter som sammanställs.
 • Hälsojournal, där journalför läkare och sjuksköterska den vård som den inskrivna personen får på Fredriksdal. Det kan handla om BVC-besök, eller samtal om personens hälsa, medicinering eller annat som rör vården.
 • Psykiatrijournal, när Fredriksdal har fått i uppdrag att genomföra en psykiatrisk/neuropsykiatrisk utredning journalförs samtal och testning i psykiatrijournalen.
 • Psykologjournal, när Fredriksdal har fått i uppdrag att genomföra en psykologisk utredning journalförs samtal och testning i psykologjournalen.
UTVÄRDERING - våra familjer

För att utvärdera och följa upp vad våra inskrivna familjer, både vuxna och barn, tycker om verksamheten och den vård som bedrivs har Höglandets utredningshem anslutit sig till Infosoc kvalitetsystem som tillhandahåller underlag och program till brukarenkäter. Frågor ställs bl.a. om vården, om miljön och boendet, maten som serveras, bemötande och personalens kompetens. Enkäten kan man fylla i på papper eller på hemsidan: ENKÄT

MILJÖARBETE

Höglandets utredningshem bedriver ett medvetet miljöarbete på flera plan. Vid inköp väljer vi  det alternativ som är bäst ur miljösynpunkt, så långt det är möjligt köper vi ekologiska och KRAV-märkta varor. Vi har källsortering med olika sopkärl för köksavfall, papper, brännbart och kartong. Vi försöker samköra transporter för att minska miljöpåverkan. Nedan följer Höglandets utredningshems miljöpolicy:

POLICY

Höglandets Utredningshem, skall bedriva ett aktivt arbete för att minska miljöpåverkan. All hantering av inköp och avfallskall ske på bästa miljömässiga sätt. Höglandets Utredningshem ska stödja, informera och motivera anställda och inskrivna familjer att vara miljömässigt ansvarsfulla.

LAGSTIFTNING

 •  Miljöbalken SFS 1998:808

Miljöbalkens mål och tillämpningsområde styr Höglandets utredningshems miljöarbete:

 • Människors hälsa och miljö skyddas mot skador
 • Värdefull natur och kulturmiljöer skyddas mot skador
 • Den biologiska mångfalden bevaras
 • En god hushållning av mark, vatten och fysisk miljö tryggas
 • Återanvändning, återvinning och hushållning med material ger kretslopp

ANSVAR

 • Ansvarig för laguppfyllnad och ytterst ansvarig för utredningshemmets miljöarbete är Höglandets utredningshems styrelse.
 • En miljöansvarig är utsedd att samordna miljöarbetet och arbeta för att miljöpolicy och miljöprogram ska förverkligas och hållas levande.
 • Varje medarbetare har skyldighet att skaffa den kunskap som behövs med tanke på miljön och människors hälsa, enligt Miljöbalken. I personalhandboken för anställda vid Höglandets utredningshem finns direktiv för hur personalen ska arbeta i miljöfrågor, bland annat att arbeta som modeller och förebilder gentemot våra inskrivna familjer. 

RUTINER

 • Rutin för att minska den egna miljöbelastningen
 • Rutin för avvikelsehantering

UPPFÖLJNING

Miljöarbetet tas upp som en punkt vid personalmöten. Miljöarbetet utvärderas i den årliga verksamhetsberättelsen.

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Höglandets utredningshem arbetar aktivt med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Utredningshemmets kvalitetssystem är uppbyggt utifrån beskrivningar av huvudprocesser och stödprocesser, med tillhörande policydokument och rutiner utifrån gällande lagstiftning och förordningar samt verksamhetens mål och värdegrund. Avvikelser från rutiner dokumenteras i avvikelserapportering och följs upp kontinuerligt, vid behov samt årligen i samband med att utredningshemmet sammanställer sin verksamhetsberättelse. Klicka på länken nedan för att läsa verksamhetsberättelsen från 2017.

Verksamhetsberättelse 2017

Utvärdering - handläggare

För att utvärdera och följa upp vad våra uppdragsgivare tycker om utredningshemmets arbete, ber vi placerande socialtjänst att fylla i en enkät efter avslutad placering.