UTREDNING

Höglandets utredningshem erbjuder utredning utifrån ett helhetsperspektiv med barnets behov i centrum. Med det menas att hela familjens situation belyses från olika perspektiv. Socialtjänsten lämnar ett uppdrag till Fredriksdal och det innebär vanligen en social utredning utifrån BBiC (Barns Behov i Centrum) där anknytningsmönster och föräldraförmågor kopplade till barnets behov står i fokus, samt specialistutlåtanden avseende föräldrar och barn. Det kan t.ex. vara psykiatriska eller psykologiska utredningar eller utlåtanden och pedagogiska bedömningar.

TEAMARBETE

Teamet, som består av socionom, psykolog, sjuksköterska, psykiater och behandlingspersonal, arbetar med hela BBiC-triangeln. När man kartlägger en familjs situation enligt BBiC, kartläggs barnets behov i olika behovsmoråden i relation till olika föräldraförmågor för att belysa styrkor och svårigheter och behov av insats. Om du vill läsa mer om BBiC, se Socialstyrelsen. Nedan följer en kortfattad beskrivning av arbetet på utredningshemmet utifrån barnets behovsområden enligt BBiC. Områdena följs kontinuerligt utifrån genomförandeplan och behandlingskonferenser.

 

BEHANDLING

Behandlingsarbetet läggs upp individuellt efter den vårdplan som socialtjänsten lämnar till Fredriksdal, samt vilka önskemål som den enskilde har. Då utredningshemmets målgrupp är föräldrar med barn, erbjuds inte behandling för ett aktivt missbruk.

 

Klicka på rutorna så kan du läsa om hur vi jobbar utifrån barnets olika behovsområden enligt BBiC-triangeln!

 

FAMILJ OCH MILJÖ

Det förälderns har med sig från basen i BBiC, sin egen bakgrund, ur social, psykologisk och medicinsk synvinkel, följs upp av läkare, sjuksköterska, socionom, psykolog i samtal och intervjuer. Olika former av stöd och hjälp erbjuds utifrån socialtjänstens uppdrag. En utgångspunkt som teamet har är att alla föräldrar vill sina barn väl, men hur föräldern mår, både fysiskt och psykiskt, påverkar föräldraförmågan.

Teamet och föräldern jobbar även ”här och nu” med föräldraförmågan i de situationer som uppstår, för att föräldrarna ska tillgodose barnets olika behov. Personal finns till hands dygnet runt, för att stötta och vara modeller som visar på alternativa strategier och förhållningssätt (modellering).

 

HÄLSA

På utredningshemmet arbetar en sjuksköterska. En barnläkare konsulteras och gör läkarundersökningar av de inskrivna äldre barnen som inte har BVC-kontakt. Ett samarbete finns upparbetat med BVC i Nässjö, tandläkaren och med habiliteringen. Vidare finns även ett gott samarbete med Vårdcentralen Nyhälsan i Nässjö.

För att utreda och tillgodose barnets behov under behovsområdet hälsa, och vårdnadshavarens förmåga utifrån området, skickats journalkopior efter från tidigare vårdinstanser. Detta gäller både för barn och vuxna. Vid besök på BVC eller andra vårdgivare följer i första hand sjuksköterska med, i andra hand fadder eller annan behandlingspersonal. På så vis får både barn och förälder stöd samtidigt som det är ett observationstillfälle som är viktigt både i en utredning och i behandlingsarbetet. Barnets hälsa kartläggs och erforderliga kontakter tas av förälder (vid behov med stöd av sjuksköterska) eller av sjuksköterska.

 

UTBILDNING/INLÄRNING

Behovsområdet ”Inlärning/utbildning” handlar om barnets resurser och svårigheter i sin kognitiva utveckling såsom tal- och språkutveckling, lek och skolsituation och inlärningsförmåga.

Fredriksdal utreder barnets behov inom behovsområdet genom observationer i vardagen, utifrån den genomförandeplan som sammanställts utifrån socialtjänstens uppdrag. Observationer görs bl.a. utifrån förälderns förmåga att tillgodose barnets behov av stimulans och inlärning, hur föräldern stöttar och vägleder sitt barn.

Samarbetet med skolan är en viktig del i arbetet kring barnet och kontakter med skolan sker kontinuerligt under utrednings- eller behandlingstiden bl.a. i form av elevvårdskonferenser. Hur föräldern finns där för sitt barn avseende stöd och delaktighet i skolfrågorna, exempelvis genom att uppmuntra barnet och vara behjälplig vid läxläsning, följs av behandlingspersonal. Barnets inlärningsförmåga och koncentrationsförmåga utreds av Fredriksdals psykolog, efter uppdrag från socialtjänsten.

Beroende på hur barnets skolsituation har sett ut kontaktas kommunal skola i Nässjö; grundskoleklass, förskoleklass eller resursskola. Om det är möjligt geografiskt och bedöms som lämpligt kan barnet gå kvar i sin gamla skola/förskola. Vid inskolning i ny klass följer förälder och personal med. Behandlingspersonal från Fredriksdal kan följa barnet i skolan som elevassistent beroende på barnets individuella behov och förälderns önskemål. Ibland räcker det med att ha personal med en kortare tid.

Föräldrar till spädbarn och yngre förskolebarn erbjuds att delta i Öppna förskola verksamhet i Nässjö, en till två gånger i veckan och behandlingspersonal kan följa med som stöd och för deltagande observation.

KÄNSLOR OCH BETEENDE

Behovsområdet kartläggs dels genom det dagliga arbetet på Fredriksdal, med strukturerade och ostrukturerade deltagande observationer och i samtal. På Fredriksdal bor flera familjer och barnets empatiska förmåga, temperament och eventuella särskilda behov märks i samspel med andra barn och vuxna. Likaså den vuxnes förmåga att trösta, stötta, vara förutsägbar, vägleda och gränssätta blir tydlig i vardagen på Fredriksdal.

På socialtjänstens uppdrag träffar Leg. psykolog barnet (från 3 år och uppåt) för samtal dels utifrån det uppdrag som socialtjänsten har, men även utifrån att säkerställa barnets delaktighet och säkerhet. Psykolog kan göra en utvecklingsbedömning och samspelsobservationer av spädbarn och mindre barn. Psykolog gör en bedömning av barnets känslomässiga och beteendemässiga utveckling genom att ta en noggrann utvecklingsanamnes samt inhämta information från BVC, förskola och skola, samt genom samtal med barnet, observation och testning med standardiserade psykometriska test. Psykolog träffar även barn och föräldrar tillsammans för observation av samspelet och anknytningsmönstret. I bedömningen av barnets känslomässiga och beteendemässiga utveckling och anknytningsmönster utgör även behandlingspersonalens deltagande observationer i vardagen på utredningshemmet en viktig del. Vid neuropsykologiska utredningar görs även en neuromotorisk undersökning och bedömning av barnpsykiater, samt eventuellt kompletterande medicinska undersökningar utifrån bedömning av barnpsykiater.

Barnet ges i kontakten med psykolog särskild möjlighet att lämna önskemål och synpunkter om sin situation, både på Fredriksdal och i sin familj. Psykolog har ett säkerhetstänkande där barnet särskilt beaktas utifrån risker för psykiska, fysiska eller sexuella övergrepp. Varje vecka träffas faddrar, ansvarig socionom, läkare, psykolog, och psykiater för teamdiskussion där familjesituationen belyses och det fortsatta arbetet planeras.

 

SOCIALA RELATIONER

Under tiden på Fredriksdal observeras barnets samspel med och anknytning till föräldern och relationen till andra viktiga vuxna och barn. I samtal med psykolog och i samtalen med faddrar i vardagliga situationer bejakas barnets tankar och känslor om sin familj och de som är viktiga för barnet. Likaså observeras och diskuteras med föräldern hur denne bemöter barnet och förälderns tankar om vad som är viktigt för barnet i relation till andra vuxna, samt möjligheterna att trots egna åsikter ändå stötta barnet i kontakt med personer som är viktiga för barnet.  Föräldrar och barn har vid behov, utifrån både förälderns och barnets samtycke, gemensamma samtal med psykolog och fadder eller ansvarig socionom, exempelvis för att informera om beslut och planering gällande familjen eller för att tillsammans diskutera och göra överenskommelser om rutiner, regler och förhållningssätt i familjen.